Начало / Общество / Над 84 на сто от образуваните през миналата година дела в АСП са приключени

Над 84 на сто от образуваните през миналата година дела в АСП са приключени

През 2018 г. в Административен съд – Плевен са постъпили за разглеждане 1458 броя дела, от които 893 са решени по същество и прекратени са 334 броя дела. Това представлява 84.2 % от общия брой дела за разглеждане през 2018 г. Тези данни бяха съобщени при представяне на Отчетния доклад за дейността на АСП за 2018 г.

„Посочените данни са добра илюстрация за бързата и ефективна работа на съдиите в Административен съд – Плевен, както и за добрата организация по подготовката и провеждането на съдебните заседания, за което заслуга имат и съдебните служители”, подчерта съдия Николай Господинов, И.Ф. Председател на Административен съд – Плевен.

През 2018 г. по всичките 1227 броя свършени дела съдебните актове са постановени в срок до 1 месец. Много добри АСП отчита и по показател срочност за разглеждане на делата – 83 % от всички свършени дела през 2018 г. са приключили в срок до 3 месеца от датата на насрочване на първото по делото открито съдебно заседание.

Върнатите  след касационна проверка дела са 241. От тях 163 броя или 67.6 % са потвърдени изцяло. Отменени изцяло са 67 броя или 27.8 % съдебни акта и 11 броя (4.5%) са отменени частично.

„Общият извод, който се налага, е, че значителна част от съдебните актове, по върнатите след касационна проверка дела на Административен съд – Плевен, са оставени в сила от Върховния административен съд. Данните показват, че се постига една от основните стратегически цели на съда – повишаване качеството на постановените съдебни актове и поддържане на ниско равнище на отменените и изменени съдебни актове за сметка на оставените в сила такива”, подчерта съдия Николай Господинов.

Съдия Милка Панчева  – зам. председател на Върховен административен съд, и  съдия Марио Димитров –  председател 3-то отделение на Върховен административен съд, които бяха гости на отчетното събрание, изразиха  много добрите си впечатления от дейността на Административен съд – Плевен през 2018 г. и от цялостната организация и качеството на работа на съдиите и съдебните служители, въпреки тенденцията за увеличаване на административните дела. Налице е добра и убедителна обоснованост,  ясни и логични мотиви, които са убедили страните в правилността на поставените съдебни актове. Те отбелязаха, че съдиите в Административен съд – Плевен, както и в другите административни съдилища в страната, с работата си заявяват, че е изградено едно много ефективно административно правосъдие, водещо по бързина и качество на правораздаването.

 

Прочетете също:

Вътрешният министър е провел работни срещи със служители от районни управления в областта

В рамките на работно посещение министърът на вътрешните работи Христо Терзийски посети районните полицейски управления ...