Начало / Икономика / Наблюдава се тенденция за намаляване на вредните емисии във въздуха в община Плевен

Наблюдава се тенденция за намаляване на вредните емисии във въздуха в община Плевен

От 2016 г. в Плевен се регистрира тенденция към намаление както на броя денонощия с превишена норма на фините прахови частици, така и на средногодишната им концентрация. През 2019 г. е регистрирана средногодишна концентрация, която е под определената средногодишната норма за опазване на човешкото здраве. Това е първи случай за последните десет години, в който не е регистрирано превишаване на средногодишната норма за фини прахови частици. Това съобщи Веселин Шарлопов, експерт от екипа, изработил Предварителния вариант на „Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен”. Той беше представен вчера на обществено обсъждане в Заседателната зала на Община Плевен.

Веселин Шарлопов уточни, че община Плевен е включена в списъка на районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Република България като зона, в която се констатира замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици до 10 микрона (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). В резултат на реализираните мерки, заложени в досегашните програми за качеството на атмосферния въздух, е постигнато намаляване на замърсяването.

В продължение на полаганите усилия за осигуряване на качеството на атмосферния въздух през 2019 г. Община Плевен кандидатства и спечели проект № BG16M1OP002-5.002-0022 „Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020” по Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух”.

С настоящата комплексна програма е извършен анализ и преразглеждане на основните източници на замърсяване, както и оценка на ефективността на изпълняваните мерки и тяхното актуализиране и привеждане в съответствие с действителната към момента обстановка, с оглед намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух в община Плевен към 2025 г.

Предвидените мерки са насочени основно към сектори, които са по-значими източници на емисии в атмосферния въздух като битово отопление и автомобилен транспорт. Целта е общото намаляване на годишните емисии на фини прахови частици за община Плевен е 125 тона/годишно. В резултат на приложените мерки за намаляване на потреблението на твърди горива за отопление в битовия сектор се очаква и редукция при годишните емисии на ПАВ с 42 %.

Прочетете също:

Определиха състава на подвижните избирателни секции в община Плевен

Подвижните избирателни секции в община Плевен ще са три – по  една за Плевен и ...