Начало / Общество / МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник проведе двудневно обучение за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи

МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник проведе двудневно обучение за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи

На 17 и 18 декември 2019 година екипът на “Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” организира и проведе двудневно обучение за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми в гр. Долни Дъбник. В обучението участваха земеделски производители, представители на бизнеса, представители на местната власт, членове на МИГ, представители на НПО сектора.

Целта на обучението е да се повиши капацитета и информираността на местните лидери, включително представители на върховния орган на МИГ, включително определените за членове на Комисии за подбор на проектни предложения, за участие в комисиите за подбор на  проектни предложения, работа с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020, повишаване на информираността и подготовката на местните лидери за мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, механизмите и процедурите за кандидатстване и управление на проектите.

Обучението се изпълнява от МИГ във връзка с прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“, в  изпълнение на Споразумение № РД50-26/05.04.2018 г., подписано с Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от ПРСР 2014-2020, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Екипът на МИГ благодари на всички участници в обучението за проявения интерес към дейността ни и възможностите, които предоставя Стратегията за ВОМР за устойчив растеж и европейско развитие на територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник!

Повече информация можете да намерите в интернет страницата на МИГ http://migdmdd.eu/, както и на място в офисите на сдружението в гр. Долна Митрополия и в гр. Долни Дъбник.

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...