Акценти
Начало / Общество / Мартин Митев: Общинският съвет не е приемал решение, с което предоставя сградата на бившето ОУ „Марин Дринов“ на ОУ „Валери Петров“

Мартин Митев: Общинският съвет не е приемал решение, с което предоставя сградата на бившето ОУ „Марин Дринов“ на ОУ „Валери Петров“

Във връзка с писмо, изпратено до Общински съвет – Плевен ръководството на ОУ „Валери Петров“, Ви уведомявам, че няма противоречие между приетите от Общинския съвет Решения № 994/28.06.2018 г. и № 182/30.04.2020 г. Общинският съвет не е приемал решение, с което да предоставя сградата на бившето ОУ „Марин Дринов“ на ОУ „Валери Петров“.

Решение № 994 от 28.06.2020 г. е прието по предложение на Постоянната комисия „Образователна политика и читалищна дейност“ и с него не се предоставя сграда на ОУ „Валери Петров“. Текстът на цитираното решение гласи следното: „Възлага на Кмета на Община Плевен да изготви мотивирано предложение до Министерски съвет за предоставяне на допълнителен целеви трансфер, съгласно изготвена количествено-стойностна сметка /КСС/ за осъществяване ремонт на сградата на бившето училище „Марин Дринов” – гр. Плевен.

От ОУ „Валери Петров” несъгласни с решението сградата на бившето училище „Марин Дринов” да бъде дадена на ВВВУ  

От справка, изискана от администрацията на Община Плевен относно изпълнението на Решение № 994 на Общинския съвет, е видно, че същото е изпълнено – изготвена е КСС за необходимите ремонтни дейности по сградата на бившето училище „Марин Дринов“ и е изпратено мотивирано предложение до Министерския съвет за предоставяне на допълнителен целеви трансфер. Мотивираното предложение е изпратено на 17.09.2018 г., като поисканият допълнителен целеви трансфер за ремонт на сградата е в размер на 3 825 000 лв. В отговор началникът на кабинета на министъра на образованието и науката уведомява, че подобряването на материалната база на училищата е един от приоритетите на МОН, но размерът на капиталовите разходи по бюджета на Министерството, утвърден със Закона за държавния бюджет, е 2 755 000 лв. С този ресурс се обезпечават разходите на над 400 второстепенни разпоредители с бюджет, поради което МОН няма възможност да предостави исканите от Община Плевен средства в размер на 3 825 000 лв. Така посочената сума е непосилна и за бюджета на Община Плевен, поради което не бихме могли да извършим самостоятелно необходимия ремонт на сградата на бившето училище „Марин Дринов”.

В резултат на всичко гореизложено действия по предоставяне сградата на бившето ОУ „Марин Дринов“ за нуждите на ОУ „Валери Петров“ не са предприемани.

Междувременно интерес към сградата на бившето ОУ „Марин Дринов“ е проявен от ръководството на ВВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия. Внесеното от тяхна страна предложение до Общинския съвет е за безвъзмездно предоставяне на имота за разкриване на факултет на ВВВУ и реновиране на сградата със собствени средства с цел създаване на съвременни условия за учебна дейност. Със свое Решение № 182/30.04.2020 г. Общински съвет – Плевен реши да прехвърли безвъзмездно на ВВВУ „Г. Бенковски“ правото на собственост върху сградата на бившето ОУ „Марин Дринов“. Със същото решение Общинският съвет оправомощава кмета на Община Плевен да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на имотите с ВВВУ „Г.Бенковски“.

Прочетете също:

Разкрита е дарителска сметка за възстановяване на Медицински университет – Плевен след пожара 

След огнената стихия, която на 29 септември опожари над 800 кв.м покривна конструкция  на Медицински ...