Начало / Общество / За реални резултати от диалога между местна и законодателна власт, трябва взаимност

За реални резултати от диалога между местна и законодателна власт, трябва взаимност

Председателят на Общински съвет Плевен и член на контролния съвет на Националното сдружение на общините в България Дарин Ангелов откри днес традиционния Ден на диалога между местната и законодателната власт в Плевенска област. “Надявам се, че днешната дискусия ще бъде важна стъпка към ползотворно сътрудничество между местната и законодателната власт. Убеден съм, че присъствието на всички народни представители от 15-и МИР е гаранция за активен диалог и добро сътрудничество между Народното събрание и общините в Плевенска област. Решенията на проблемите, които заедно ще търсим, имат една цел – по-добри услуги за гражданите и бизнеса и подобряване на благосъстоянието на местната общност”, каза Дарин Ангелов.

Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ, приветства присъстващите за това, че интересът към форума означава едно – че местните власти, регионалните и неправителствените организации, гражданите и медиите искат да видят едно наистина развиващо се местно самоуправление в общините от Плевенска област. Благой Станчев похвали организацията и констатира, че тук присъствието на народни представители, на граждани и местна власт е най-активно.

“Силата на местната власт е в това, че тя е най-близо до гражданите. Представителите на тази власт ежедневно са изправени пред предизвикателствата да отговорят на нуждите, изискванията и очакванията на гражданите, както и да отговарят на техните критики – повече или по-малко оправдани. Поради това ние смятаме, че най-добре виждаме проблемите и че можем да предложим реалистични и работещи решения на тези проблеми. Силата на местната власт е и в нейното единство – ние сега ще представим проблеми, които трябва да се решават за всички общини”, уточни Станчев. Според него провеждането на Деня на диалога е конструктивния подход за решаване на проблемите – една форма на диалог с централната власт, която продължава вече 13-а година с повишаващо се доверие и отзивчивост и на двете страни на диалога. Благой Станчев допълни, че всички проблеми, които бъдат поставени на форума в Плевен, ще бъдат записани, обобщени и представени на ръководството на Народното събрание и на най-важните комисии – по регионална политика и местно самоуправление, по бюджет и финанси, по правни въпроси и по околната среда и водите.

Дарин Ангелов уточни, че последната оценка, която е била разгледана и приета от УС на НСОРБ е показала, че от началото на мандата сдружението е дало становища по 20 проекта по нормативни актове, като около 40% от предложенията са били утвърдени. “Следващата година ще е от решаващо значение за всички нас, защото изтича настоящия планов период и това изисква да положим изключителни усилия за успех на изпълнението на започнатите проекти с европейско финансиране, за да можем пълноценно да се възползваме от възможността за усвояване на еврофондовете – и като общини, и като държава”, каза още Дарин Ангелов. Според него на преден план трябва да бъдат изведени ключовите предпоставки за успех в целия този процес.

Присъстващите се концентрираха върху три теми, имащи ключово влияние върху средата, в която общините ще изпълняват своите функции през 2013 год., а именно: промени в законодателството за местните финанси, очаквания на общините по макрорамката на бюджета за 2013 год. и предстоящите промени във водния сектор. Подробностите представи зам.-кметът на Община Плевен Алексей Зелов.

Общините от сегашния мандат на своето първо Общо събрание определиха като законодателни приоритети два нови закона, които задават принципно нова рамка на местните финанси – нов Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и нов Закон за местните финанси /ЗМФ/. По тези два законопроекта, включени в Програмата за децентрализация на Министерски съвет, НСОРБ проведе широка дискусия след общините и има подготвени концепции, както и конкретни предложения за изменение на действащи норми. Що се отнася до планираните промени, Сдружението на общините ги е обединило в няколко групи – приемливи за общините промени, такива, които изискват преработка, доизясняване и подобряване и неприемливи промени.

Очакванията на общините по макрорамката на бюджета за 2013 год. са днешните дискусии в цялата страна да подпомогнат както очертаването на общинските проблеми и приоритети, ката и процеса на обсъждане на проекта в Народното събрание. Вследствие от икономическата криза, общините “загубиха” близо 1 млрд. лв. от собствени приходи и трансфери, което доведе до трайни дисбаланси във финансираните от общините услуги. Според общините и през 2013 год. икономическата обстановка в страната няма да позволи значително подобряване на финансовата среда. Заради това предложенията им са само за неотложни дейности, които осъзнават, че не могат да осигурят със собствени средства или за които нивото на финансиране е критично ниско. В тази група са грижата за децата и за социално-уязвимите групи, потребители на социални услуги; инвестициите в основна общинска инфраструктура и успешното изпълнение на съфинансираните от ЕС общински проекти.

Третата тема, дискутирана в Деня на диалога, беше за предстоящите предлагани промени във водния сектор, които пораждат загриженост сред общините. Според НСОРБ промените не създават трайни механизми за осигуряване на нужните стандарти за качеството и достъпността на услугата за потребителите. Предвиденото окрупняване на ВиК операторите на областен признак и осигуряването на услугата от един-единствен оператор ще засили монополизма в сектора. Общините предлагат да не се преминава към административно окрупняване на ВиК операторите, а да се въведат стандарти или критерии за лицензиране на операторите, което да се извършва от ДКЕВЕР. Така ще функционират единствено ефективните оператори, без значение на тяхната собственост и териториален обхват.

Предлага се промяна в режима на собствеността върху основните съоръжения, според които общинска собственост остават водоснабдителните и канализационни съоръжения и мрежи само в границите на населените места и пречиствателните съоръжения за отпадни води. Всички останали съоръжения стават държавна собственост. В това отношение предложението на общините е да се запазят и подобрят досегашните критерии за разграничаване на публичната държавна и общинска осбственост, т.е. всички системи с общинско предназначение да са публична общинска собственост като в същото време да се ускори процеса на разграничаването им.

Що се отнася до ролята на общините в инвестиционния процес в сектора, от НСОРБ предлагат да се очертаят стратегическите направления за среносрочно ресурсно осигуряване на развитието на сектора от национални, европейски, общински и частни източници. Общините настояват и да се намери решение операторите, и респективно техните собственици, да осигурят средствата за съфинансирането на водни проекти по ОПОС, в частта за бъдещите приходи, а самите бенефициенти да поемат останалото съфинансиране, както и необходимите, но недопустими за европейско финансиране разходи.

Всички предложения са отворени за дебат, промяна и допълване.

Според председателя на Парламента Цецка Цачева, която присъства в Плевен на Деня на диалога, необходимостта от подобни инициативи е голяма, те дават възможност на едно място да се съберат представителите, пряко избрани от гражданите на цялата Плевенска област – кметове на общини, председатели на Общински съвет, а община Плевен като домакин присъства и с почти всичките си общински съветници. Така се създава възможността на едно място да се чуят мненията на местните власти и на централната национална власт. “Много е важно, когато се събираме да коментираме какви са очакванията на гражданите от нас, които са ни избрали да ги управляваме в местните структури и на национално равнище. Така че само постоянната връзка с гражданите може да ни очертае правилната, вярната посока, по която да вървим. За мен е изключително важно да има такива дни на диалога и те дори трябва да не са само един път в годината, защото подобни срещи са изключително наложителни”, коментира Цецка Цачева.

Тя допълни, че местната власт като такава, която е най-близо до гражданите, се обръща най-често към централната за разкриване на работни места, за решаване на регионални проблеми, свързани с канализация, водоснабдяване, развитие на градска среда, облагородяване на паркове, алеи и т.н. “Това са въпросите, които вълнуват всеки един от нас там, където живее, в момента, в който излезем от входа на нашето жилище”, уточни председателят на Народното събрание.

Прочетете също:

Отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2021 г. ще бъде представен днес пред ОбС – Плевен

Общински съвет – Плевен, се събира днес за редовно заседание с предварителен дневен ред от ...