Акценти
Начало / Общество / Затягат контрола на паркирането в Плевен

Затягат контрола на паркирането в Плевен

Предложение за Наредба за изменение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен е публикувано на официалната страница на Общината. То засяга промени в организацията на движение, паркирането, извършването на ремонтни дейности на пътното платно и тротоарите, налагането на глоби и т.н.

В мотивите са записани редица причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен. Обществените отношения, касаещи изискванията, ограниченията и забраните, свързани с движението на превозните средства, са уредени нормативно в Наредба № 3. Настоящето предложение за изменение и допълнение отчита необходимостта от прецизиране и актуализиране на съществуващите норми, които регламентират режима на платено паркиране, реда за издаването на карти за паркиране, дейностите по таксуване и начините за платеното паркиране в обособените за това зони, режима на паркиране на ППС за служебни нужди, режима на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, предвид това, че зачестяват случаите на злоупотреби. През годините практиката показва, че броят на заявленията за ползване на преференцията неимоверно нараства.

На следващо място е необходимо да се даде гласност и публичност относно спецификите във връзка с възможните начини за таксуване на платеното паркиране. Понастоящем в Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен на Общински съвет – Плевен не са посочени изчерпателно критериите за определяне на институциите и лицата, на които се предоставя правото да се ползват от отделните форми на режима за преференциално паркиране. От друга страна, липсва и правна регламентация относно максималният брой карти, които могат да бъдат издавани на правоимащите. Налице е празнота в нормативната уредба и в този смисъл целта на настоящето предложение е породено от необходимостта от запълването й, като се определят ясни критерии, които да отчитат действителните нужди от паркиране на съответните лица и институции. Издаването на голям брой карти води до порочна практика и злоупотреба с облекчения режим на паркиране. Това довежда до намаляване на финансовите средства, които постъпват като приход в Община Плевен. Приходите от такъв вид дейности, като таксуване на паркирането, се насочват предимно за поддръжката и изграждането на градската инфраструктура.

Чрез промените в Наредбата се регламентира и издаването на разрешителни за строително монтажни работи на пътното платно и тротоарите, както и санкциите за неправилно паркирало превозно средство. В измененията е записано, че фиш за неправилно паркирано пътно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към пътното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към пътно превозно средство е равносилно на връчването му. Вторият екземпляр се изпраща по пощата с обратна разписка, а третият екземпляр остава за съхранение при издателя му. Фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление.

Измененията и допълненията на Наредба за изменение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен влизат в сила 7 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Плевен. В 14-дневен срок от публикуване на настоящето предложение на интернет страницата на Община Плевен се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3 на e-mail: info@pleven.bg или в Центъра за обслужване на граждани, находящ се на пл. “Възраждане” № 4, гр. Плевен.

Целия текст на предложението може да видите тук.

 

 

Прочетете също:

Безплатни представления на „Разпитът” в град Левски  с Веселин Плачков и Христо Мутафчиев

По повод Деня на независимостта и 180 години от рождението на Васил Левски на 24 ...