Начало / Икономика / Започва подаването на документи за целева помощ за отопление

Започва подаването на документи за целева помощ за отопление

От днес желаещите да кандидатстват за целева помощ за отопление лица могат да подават молба-декларация по образец в дирекция „Социално подпомагане” по постоянния си адрес. В молбата задължително се заявява вида на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. Крайният срок за подаване на молбите е до 31 октомври 2013 год.

При определяне на правото на целева помощ за отопление се взема предвид средномесечния доход на лицата и семействата за предходните 6 месеца преди подаване на молбата. За да бъде отпусната помощ за отопление, доходът на лицето и семейството не трябва да надвишава диференцирания минимален доход за отопление, който се определя съгласно Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление съобразно възрастта, семейното положение и здравословното състояние на лицето. Освен изискването за доход, лицата и семействата трябва да отговарят и на всички условия по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Целевата помощ за отопление се отпуска за период от 5 месеца и се изплаща на два транша. Размерът на помощта за отопление се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика, като за предходния отоплителен сезон от 1 ноември 2012 год. до 31 март 2013 год. тя беше в размер на 328,60 лв.

Целевата помощ за отопление се предоставя в пари на правоимащото лице или семейство чрез превеждане на сумите на съответното топлофикационно дружество или на търговец на твърдо гориво, в зависимост от вида на ползваното отопление.

Ще припомним, че с цел осигуряването на допълнителна подкрепа на най-засегнатите от кризата лица и семейства, правителството прие да бъде разширен кръга на лицата, които имат право на достъп до целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 год. Идеята е чрез увеличение на индивидуалните проценти средно с 11.29% за всички целеви групи да се постигне номинално увеличение на границата за достъп до целева помощ за отопление за всички групи в размер на 15 лв.

«При тези параметри, може да се очаква обхватът на програмата за отоплителен сезон 2013/2014 год. да се разшири и да достигне 270 000 лица и семейства», заяви по-рано социалният министър Хасан Адемов.

Прочетете също:

Японски вишни ще красят част от пешеходната зона на Плевен

Започна засаждането на първата партида от над 70 фиданки в Плевен на мястото на премахнати ...