Начало / Образование / Започва кампанията за кандидатстване след седми клас в Плевенско

Започва кампанията за кандидатстване след седми клас в Плевенско

Информация за учениците, желаещи да кандидатстват след завършен VII клас за прием в държавните и общинските училища за учебната 2016/2017 година, публикуваха от Регионален инспекторат по образованието – Плевен. Дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2016/2017 година след завършен VІІ клас започна от днес.

За предстоящата 2016/2017 учебна година на територията на област Плевен ще се проведат следните изпити: тест по български език и литература – 18.05.2016 г.; тест по математика – 20.05.2016 г.; изпит за проверка на способностите: изобразително изкуство – 02.06.2016 г. Начало на изпитите ще бъде поставено в 10.00 часа.

Изпитите по БЕЛ и по математика се състоят от два модула. Продължителността на изпита по първи модул е 60 минути, а допълнителния модул – е с продължителност – 90 минути.

Приемните изпити се полагат на територията на областта и в училището, в което ученикът завършва VІІ клас. Такса за изпитите по БЕЛ и по математика не се заплаща. При кандидатстване за определени специалности в професионални гимназии за учебната 2016/2017 година е необходимо освен изпитите по български език и  математика, да се положи и изпит за проверка на способностите (изобразително изкуство).

Съгласно графика за дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища за учебната 2016/2017 година, подаването на заявления за полагане на изпит за проверка на способностите е в периода от 5-11 май.

Заявлението за допускане до изпит за проверка на способностите и бележката, доказваща внесената сума в банката се подават в ОУ „Йордан Йовков”- гр. Плевен, от 7,30-16,30 часа, в дните, определени в графика за дейностите.

Tаксата за изпита за проверка на способностите /изобразително изкуство/ – прием след завършен VІІ клас, е 6 /шест / лева.

Таксата се внася по сметка на РИО – Плевен.

BG 82UBBS 800 231 06161 300

BIC КОДЪТ на банката е UBBS BGSF

Обслужваща банка ОББ АД, клон Плевен.

Сумата се внася преди подаване на заявлението за допускане до изпит.

При попълване на вносната бележка се записва ЕГН и името на ученика и изпита, за който се внася таксата.

Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии или непрофилирани паралелки, които не са противопоказани на здравословното им състояние.

Ученици от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

В срок от 3 май до 21 май 2016 г., в стая 323 на РИО – Плевен, учениците подават следните документи:

1. Заявление с подредени желания;

2. Служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок на учебната 2015/2016 г.;

3. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия.

4. За учениците, настанени в домове, лишени от родителски грижи-служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома.

5. За учениците, настанени в приемни семейства – нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

Работното време на комисията е: от 10:00 – 13:00 часа и от 13:30 – 16:00 часа.

 

Прочетете също:

Общински съвет – Плевен гласува 5 000 лв. за лечението на проф.Недкова

Еднократна финансова помощ в размер на 5 000 лв. от бюджета на Община Плевен ще ...